Prijs Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen

Een historische woonstede bezit meer uitstraling wanneer ze omringd is door fraaie natuur.
Voor de vereniging was dit de aanleiding om in 2016 de prijs graaf Thierry de Looz-Corswarem te stichten.

Wil u weten of u in aanmerking komt voor deze prijs? Heeft u restauratiewerken ondernomen of laten uitvoeren in een park of tuin of heeft u een hedendaagse tuin laten aanleggen bij een privé-woonst?
Heeft deze private woonstede, al dan niet beschermd of opgenomen in de inventaris van woonsteden met patrimoniale waarde in België, erfgoedwaarde?

Plantensoorten, tuinkamers, waterpartijen, moestuinen, boomgaarden, tuinornamenten of follies: dit alles komt in aanmerking…

Aarzel niet met ons contact op te nemen. Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.

Reglement 2021

 1. Doelstelling:

Deze prijs heeft tot doel de bekroning van de restauratie of de reconstructie van een park of een deel ervan, maar beoogt ook de bekroning van een nieuwe creatie.
Deze tuin of park moet echter horen bij een historische woonstede met erfgoedwaarde, en kan maar moet niet beschermd zijn of opgenomen zijn in de inventaris van woonsteden met patrimoniale waarde.
Deze tuin en/of park moet eveneens privé bezit zijn.

 1. Voorwaarden
 • De prijs staat uitsluitend open voor fysieke personen of verenigingen zonder winstoogmerk die in handen zijn van de eigenaars of beheerders zijn van het goed.
 • Het goed moet gelegen zijn op Belgisch grondgebied.
 • Komen in aanmerking: projecten waarvan de aanleg op de dag van de kandidaatstelling al ver gevorderd zijn of die maximaal 5 jaar geleden voltooid zijn.
 1. Komen in aanmerking:

Structuren van beplantingen, plantensoorten, dreven en lanen, tuinkamers, loofgangen, hagen, rozentuinen, snoeibeurten, kappingen, moestuinen, boomgaarden, fruittuinen, waterpartijen, waterbekkens, vijvers, watervallen, grotten, tuinornamenten, paviljoenen, serres, of andere “follies”…

 1. Selectie:

De selectie van een project zal gebeuren rekening houdend met zijn belang en zijn kwaliteit.

 1. Bedrag:

De prijs zal maximaal € 7.500,- bedragen;
De genomineerden zullen ofwel een gedenkplaat of een erediploma ontvangen.

 1. Jury en toekenningsvoorwaarden:

Samenstelling van de jury:

 • Minimum 4 bestuurders van de HWTB;
 • Erkende experten;

De voorzitter van de HW&TB en graaf Thierry de Looz-Corswarem, de stichter van de Prijs, kunnen aanwezig zijn, maar zijn niet stemgerechtigd.
De jury kent de prijs toe.
In geval van een ex-aequo is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend.
Tegen de beslissingen van de Jury is er geen beroep mogelijk.
Het is mogelijk dat de prijs niet toegekend wordt.
Een jurylid of een zittend beheerder van HWTB kan nooit de prijs ontvangen.

 1. Dossiers: Vereiste documenten:
 • De persoonlijke gegevens van de eigenaar of de vereniging (private eigenaar) die het project indienen;
 • Een kort historisch overzicht van de deels of geheel gerestaureerde, gereconstrueerde of nieuw gecreëerde tuin of park;
 • Een gedetailleerde beschrijving van het afgewerkte project;
 • De kostprijs van de werken (raming en/of facturen);
 • Kleurenfoto’s in hoge resolutie (300 dpi) die duidelijk de toestand van het goed aantonen voor, tijdens en na de werken liefst vanuit dezelfde invalshoek; ideaal zou zijn een CDRom met deze foto’s
 • Een exemplaar op Cd-rom of op USB-stick en 2 gedrukte versies van het volledige dossier zullen verstrekt worden.

De digitale en één gedrukte versie blijven in het bezit van de Vereniging.
Plannen, tekeningen en andere documenten kunnen zo nodig op specifiek verzoek van de jury gevraagd worden.

 1. Vaste afspraken vanwege de HWTB:
 • Aankondiging van de wedstrijd in het tijdschrift “Historische Woonsteden & Tuinen”, op de website van de HWTB en via een persbericht;
 • Bevestiging van de ontvangst van de kandidaatstelling;
 • Publicatie in het voornoemde tijdschrift van een artikel over het bekroonde project;
 • Organisatie van de officiële prijsuitreiking.
 1. Vaste afspraken vanwege de laureaat:
 • De laureaat-eigenaar aanvaardt akkoord te zijn met twee door HWTB georganiseerde privé-bezoeken van een 20-tal personen, binnen de termijn van 2 jaar volgend op de prijs.
 • De laureaat verbindt er zich toe lid te worden van de Vereniging voor zo ver hij het nog niet is.
 1. Timing:

De kandidatuursdossiers moeten ten laatste op 1 februari tot de Zetel van de HWTB ingediend worden.
Na goedkeuring van de kandidatuur wordt er een plaatsbezoek van de jury gepland.

 

  Eigenaar

  Kandidat : (als deze verschilt)

  Jury 2020

  Alain Camu, Voorzitter van de Jury, Bestuurder van de HWTB.

  Jo de Dorlodot, Secretaris generaal en vicevoorzitter van de HWTB;

  Ghislain d’Ursel, Vicevoorzitter van de HWTB;

  Donatienne de Séjournet, Bestuurder van de HWTB, auteur en lid van de redactiecomité van het tijdschrift “Historische Woobnsteden & Tuinen”  ;

  Chris De Maegd, Kunsthistoricus, auteur en lid van de redactiecomité van het tijdschrift “Historische Woobnsteden & Tuinen”” ;

  Marie-Noelle Cruysmans,

  Odile De Bruyn, Dokter in kunsthistoricus, gespecialiseerd in tuingeschiedenis, auteur en lanschap spécialisée dans l’histoire des jardins, landschapsarchitect;;

  Herman Van Den Bossche, Tuin & landschapsarchitect.

   

  Mevrouw Florence de Moreau de Villegas, en de heer Werner de Kerchove d’Exaerde, werden laureaat voor de Prijs Graaf de Looz-Corswarem 2019, voor de restauratie van het park van hun kasteel, Louvignies.

  Zij werden bekend gemaakt tijdens de algemene vergadering van 25 mei 2019 in het Kasteel Baudries, te Dikkelvenne.