Prijs Prins Alexandre de Merode voor het Erfgoed, gesteund door Delen Private Bank

Trouw aan hun doelstellingen bedachten de Historische Woonsteden deze prijs om de restauratie en bescherming van (privaat) erfgoed te bevorderen. Zowel beschermd als nietbeschermd patrimonium met specifieke architecturale, historische of artistieke waarde komt in aanmerking.

Bent u geïnteresseerd in deze prijs? Bent u eigenaar of beheerder van zulk een eigendom in België? Besteedt u tijd aan binnen- of buitenrestauratie van een woning of een gebouw dat in nauw verband staat met die woning? Bent u op zoek naar innoverende methodes die uw erfgoed respecteren?

Aarzel niet met ons contact op te nemen. Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.

Reglement 2022

 1. Doelstelling

Deze prijs heeft tot doel de inspanning te bevorderen om (privaat) erfgoed, zowel beschermde als niet-beschermde gebouwen, met een specifiek architecturaal, historisch of artistiek karakter te beschermen, in stand te houden en te restaureren.

 1. Toekenningsvoorwaarden
  • De prijs staat uitsluitend open voor fysieke personen of verenigingen zonder winstgevend doel die eigenaar of beheerder zijn van het goed.
  • Het goed moet gelegen zijn op Belgisch grondgebied.
  • Projecten die zich nog in voorbereidend stadium bevinden, komen niet in aanmerking.
  • Kunnen wel in overweging worden genomen: projecten beëindigd op minder dan 2 jaar voor de datum van het afsluiten van de kandidaturen.
 1. Restauratietypes
  • Buitenrestauraties: voor gebruik als woonst, bijgebouw, kapel, paardenstal … die met een historische woonstede verband houden.
  • Binnen restauratie: trappen, betimmering, oude parketvloeren, schoorsteenmantels … in een dergelijke woonstede.
  • Park en/of tuin bij het hoofdgebouw.
 1. Selectie

De selectie van een project zal gebeuren op basis van zijn specifiek belang en van de historische getrouwheid van de voorziene restauratie.

 1. Bedrag

De prijs zal maximum € 10.000,- bedragen; het kan eventueel worden gedeeld.
De genomineerden zullen ofwel een gedenkplaat bekomen ofwel een erediploma van de HWTB, naargelang de kwaliteit van het werk.

 1. Jury

Over de toekenning van de prijs wordt beslist door een jury van drie bestuurders, door de Bestuursraad van de HWTB samengesteld, waaronder de Voorzitter.
Deze Raad behoudt zich het recht voor om eventueel een beroep te doen op externe experten.
In geval van ex-aequo brengt de stem van de Voorzitter uitsluitsel. Tegen de beslissingen van de Jury is geen beroep mogelijk.
Het is mogelijk dat de prijs niet toegekend wordt
Het kan, in geen enkel geval, tot een lid van de Jury toegekend worden.

 1. Dossiers: Vereiste documenten:
 • Precieze gegevens van de personen of de vereniging (private eigenaars) die het project voorstellen;
 • Een historisch overzicht van het gerestaureerde of te restaureren erfgoed, meer bepaald van zijn architectuur;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de gerestaureerde of de te restaureren elementen;
 • Detail van de voorziene begroting van de restauratiewerken (prijsopgave en/of factuur);
 • Opgave van andere financieringsbronnen;
 • Kleurenfoto’s (hoge resolutie (300 dpi) die duidelijk de staat van het goed aantonen voor, tijdens en na de werken, in de mate van het mogelijke genomen vanuit dezelfde invalshoek;

Best een aparte CD/Rom voor de foto’s.

 • Bijkomende bouwplannen en tekeningen, indien noodzakelijk;
 • 1 digitale exemplaar van het volledige dossier (usb, cd, of via internet) zou doorgegeven moeten worden, en 2 geprinte versies.

Eén digitale zowel één geprinte versie, blijven in bezit van de Vereniging.

 1. Verplichtingen van de HWTB
 • De wedstrijd aankondigen in het tijdschrift “Historische Woonsteden & Tuinen”, op de website van de HWTB en via een persbericht
 • Ontvangst bevestigen van de kandidaatsdossiers;
 • In voornoemd tijdschrift een artikel publiceren over de bekroonde werken;
 • De officiële prijsuitreiking organiseren.
 1. Verplichtingen van de laureaat
 • De laureaat-eigenaar zal toestemming verlenen om het gerestaureerd goed open te stellen ter 1 of 2 jaarlijks gelegenheden, voor een privé begeleiden rondleiding van 20 tot 40 leden (max.), en dat gedurende de 3 jaren na de prijsuitreiking.
 • Indien hij nog geen lid van de Vereniging is, verbindt de laureaat zich er toe lid te worden.
 1. Timing

Stuur ons gerust een aanvraag om deel te nemen tot de volgende sessie van de prijs. Na goedkeuring zal een dossier kunnen ingediend worden, en dit ten laatste voor 27 maart 2022.

Kandidatuur 2022

  Eigenaar

  Kandidat : (als deze verschilt)

  Jury 

  Jean-Baptiste Van Ex, Voorzitter van de jury, en bestuurder bij HWTB. 

  Patricia Behaeghel de Bueren, Architect

  Frédéric de Bonhome, architect

  Jean Van Cleven, kunsthistoricus, lid van de redactiecomité van het tijdschrift “Historische Woonsteden en Tuinen”, auteur, en jurist;

  Valentine Deprez: Kunsthistoricus;

  Catherine Guisset-Lemoine, Lid van de de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Waalse Gewest, Senior manager, “Erfgoed” verantwoordelijke bij Prométhéa vzw;

  Véronique de Limburg Stirum, Bestuurder bij de HWTB, Voorzitter van “Adornes Museum Brugge”, Vice-voorzitter van de “Brugge foundation”;

  Marie-Laure Roggemans, Gedelegeerd Bestuurder van het Hortamuseum , Erevoorzitter van de KCML

  Rutger Steenmeijer : Bestuurder bij de HWTB, zaakvoerder, architect en restauratie expert;

  Désiré Tassin, Ere voorzitter van de jury tot in 2014,voormalig  bestuurder bij de HWTB, en ere-voorzitter van « Réseau ULG » .

  Guillaume van der Vaeren : Gedelegeerd Bestuurder van JNC International NV;

  Bety Waknine Hoofddirecteur van Erfgoed Brussels 

  2021

  De heer en mevrouw Geert De Poorter-Leveschin, Villa Servais, Halle, en de heer en mevrouw Augustin Siaens, Huis Saint Cyr, Brussel, hebben de prijs exaequo gehaald. 
  Een “Coup de Coeur” vermelding van de Jury tot de heer Christian Deffense die de restauratiewerken in het uitzonderlijk Huis Iris te Luik uitvoerde.

  Historiek en laureaten

  Onder het voorzitterschap van prins Alexandre de Merode in oktober 1993, richtte de KVHWTJ het evenement op en lanceerde  een wedstrijd gewijd aan de promotie van de restauratie van ons architecturaal erfgoed met de financiële steun van de vennootschap Master Foods,

  De prijs werd natuurlijk “Prijs Master Foods der Historische Woonsteden » genoemd. 

  In 1994 werkte de firma Akzo-Nobel-Coatings samen door prijzen in natura aan te bieden voor restauratie van schilderwerkzaamheden. 

  Daar de firma Akzo in 1995 zich terugtrok werd er maar een laureaat bekroond met de prijs Master Foods.

  De organisatie van de prijs werd thans stopgezet en de KVHW&T legde zich voornamelijk toe op de restauratie van twee van haar eigen kastelen namelijk Laarne en Aigremont.  

  In 2003, beslist de Raad van bestuur om vanaf 2004 de tweejaarlijkse organisatie van een prijs voor Historische Woonsteden te hernemen, op eigen fonds.

  De prijs werd genoemd in herdenking van onze in 2002 overleden voorzitter « Prijs Prins Alexandre de Merode ». 

  2004 
  De 1ste prijs bekroonde de restauratie van een 17de -eeuws huis in Luik bij de Heer André Lambert, bestuurder van de vzw “Le vieux Liège”.

  De 2de prijs bekroonde ex-aequo het Kasteel Ooidonk, Graaf t’Kint de Roodenbeke, en het kasteel Heyweghem, de Heer en Mevrouw William De Smet.

  2006 
  1ste prijs : de restauratie van een 17de -eeuws vakwerkhuis gelegen in het historische centrum van Eupen bij de Heer en Mevrouw Jean-Pierre Nyssen.
  De 2de prijs : de restauratie van het Kasteel van Chimay, vzw Château de Chimay.

  2008 
  1ste prijs :  de restauratie van de  kasteelhoeve van Baya te Ohey, beschermd sinds 1984 bij de Heer en Mevrouw Charles de Quirini.
  2de prijs:  het park van het kasteel Heylwegen te Evergem bij de Heer en Mevrouw William De Smet.

  Het is het eerste dossier dat de restauratie van een tuin bekroont sinds de statutenwijziging van december 2004.

  2010 
  Laureaten ex aequo :
  Het Heerster te Brugge bij de Heer en Mevrouw Hardy
  De restauratie van het kasteel Cleerbeek te Houwaart bij de Heer en Mevrouw Amaury de Troostembergh.

  2012 
  De restauratie van het Kasteel van Jodoigne Souveraine werd uitgevoerd na een brand door Graaf en Gravin de Traux de Wardin.

  2014 
  De restauratie van de kasteelhoeve van Wahenge te Bevekom bij de Heer en Mevrouw Philippe de Penaranda de Franchimont.

  2015
  Laureaten ex aequo :
  Kasteel van Avin bij Graaf en Gravin Gérald de Looz-Corswarem.
  Hotel Falligan, Literaire Vennootschap te Gent.

  2016
  Laureaten ex aequo :
  Ijskelder Couthoven bij Graaf en Gravin Bernard d’Udekem d’Acoz.
  Het Huis Jamaer bij de Heer Alain Blond.

  2017 Sponsoring TreeTop Asset Management
  Oudhof te Brugge bij Dokter Jan Depreitere.

  2018 Sponsoring TreeTop Asset Management
  Kapel Odulphus te Dendermonde bij de heer en Mevrouw Dirk Van Nimmen.

  2019 Sponsoring TreeTop Asset Management
  Kasteel Hasselbroeck in Limburg bij de Heer en Mevrouw Charles Sagehomme

  2020 Sponsoring TreeTop Asset Management

  2021 Sponsoring Bank Delen
  Laureaten ex aequo :
  Villa Servais (Haale) de heer en mevrouw geert De Poorter-Leveschin, Huis Saint Cyr (Brussel), de heer ne mevrouw Augustin Siaens

  “Cour de Coreur”: Maison Iris, Luik, de heer Christian Deffense.

  2022 Sponsoring Bank Delen