Prijs der Historische Woonsteden & Tuinen
Prins Alexandre de Merode voor het Erfgoed

Reglement 2021

 1. Doelstelling

Deze prijs heeft tot doel de inspanning te bevorderen om (privaat) erfgoed, zowel beschermde als niet-beschermde gebouwen, met een specifiek architecturaal, historisch of artistiek karakter te beschermen, in stand te houden en te restaureren.

 1. Toekenningsvoorwaarden
  • De prijs staat uitsluitend open voor fysieke personen of verenigingen zonder winstgevend doel die eigenaar of beheerder zijn van het goed.
  • Het goed moet gelegen zijn op Belgisch grondgebied.
  • Projecten die zich nog in voorbereidend stadium bevinden, komen niet in aanmerking.
  • Kunnen wel in overweging worden genomen: projecten beëindigd op minder dan 2 jaar voor de datum van het afsluiten van de kandidaturen.
 1. Restauratietypes
  • Buitenrestauraties: voor gebruik als woonst, bijgebouw, kapel, paardenstal … die met een historische woonstede verband houden.
  • Binnen restauratie: trappen, betimmering, oude parketvloeren, schoorsteenmantels … in een dergelijke woonstede.
  • Park en/of tuin bij het hoofdgebouw.
 1. Selectie

De selectie van een project zal gebeuren op basis van zijn specifiek belang en van de historische getrouwheid van de voorziene restauratie.

 1. Bedrag

De prijs zal maximum € 10.000,- bedragen; het kan eventueel worden gedeeld.
De genomineerden zullen ofwel een gedenkplaat bekomen ofwel een erediploma van de HWTB, naargelang de kwaliteit van het werk.

 1. Jury

Over de toekenning van de prijs wordt beslist door een jury van drie bestuurders, door de Bestuursraad van de HWTB samengesteld, waaronder de Voorzitter.
Deze Raad behoudt zich het recht voor om eventueel een beroep te doen op externe experten.
In geval van ex-aequo brengt de stem van de Voorzitter uitsluitsel. Tegen de beslissingen van de Jury is geen beroep mogelijk.
Het is mogelijk dat de prijs niet toegekend wordt
Het kan, in geen enkel geval, tot een lid van de Jury toegekend worden.

 1. Dossiers: Vereiste documenten:
 • Precieze gegevens van de personen of de vereniging (private eigenaars) die het project voorstellen;
 • Een historisch overzicht van het gerestaureerde of te restaureren erfgoed, meer bepaald van zijn architectuur;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de gerestaureerde of de te restaureren elementen;
 • Detail van de voorziene begroting van de restauratiewerken (prijsopgave en/of factuur);
 • Opgave van andere financieringsbronnen;
 • Kleurenfoto’s (hoge resolutie (300 dpi) die duidelijk de staat van het goed aantonen voor, tijdens en na de werken, in de mate van het mogelijke genomen vanuit dezelfde invalshoek;

Best een aparte CD/Rom voor de foto’s.

 • Bijkomende bouwplannen en tekeningen, indien noodzakelijk;
 • 1 digitale exemplaar van het volledige dossier (usb, cd, of via internet) zou doorgegeven moeten worden, en 2 geprinte versies.

Eén digitale zowel één geprinte versie, blijven in bezit van de Vereniging.

 1. Verplichtingen van de HWTB
 • De wedstrijd aankondigen in het tijdschrift “Historische Woonsteden & Tuinen”, op de website van de HWTB en via een persbericht
 • Ontvangst bevestigen van de kandidaatsdossiers;
 • In voornoemd tijdschrift een artikel publiceren over de bekroonde werken;
 • De officiële prijsuitreiking organiseren.
 1. Verplichtingen van de laureaat
 • De laureaat-eigenaar zal toestemming verlenen om het gerestaureerd goed open te stellen ter 1 of 2 jaarlijks gelegenheden, voor een privé begeleiden rondleiding van 20 tot 40 leden (max.), en dat gedurende de 3 jaren na de prijsuitreiking.
 • Indien hij nog geen lid van de Vereniging is, verbindt de laureaat zich er toe lid te worden.
 1. Timing

De kandidatuurdossiers moeten ten laatste op 1 april 2021 bij de Zetel van de HWTB zijn ingediend.
Na bevestigen van de kandidaatsdossiers, wordt een bezoek ter plaatse gepland samen met de eigenaren en de Jury.

Wegens de Covid crisis werd de prijsuitreiking van 2020, tot in 2021 uitgesteld.
Een kandatuursdossier indienen voor 2021 is wel mogenlijk.

Kandidatuur 2021

  Eigenaar

  Kandidat : (als deze verschilt)

  Jury 2020

  Jean-Baptiste Van Ex, Voorzitter van de jury, en bestuurder bij HWTB. 

  Patricia Behaeghel de Bueren, Architect

  Frédéric de Bonhome, architect

  Jean Van Cleven, kunsthistoricus, lid van de redactiecomité van het tijdschrift “Historische Woonsteden en Tuinen”, auteur, en jurist;

  Valentine Deprez: Kunsthistoricus;

  Catherine Guisset-Lemoine, Lid van de de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Waalse Gewest, Senior manager, “Erfgoed” verantwoordelijke bij Prométhéa vzw;

  Véronique de Limburg Stirum, Bestuurder bij de HWTB, Voorzitter van “Adornes Museum Brugge”, Vice-voorzitter van de “Brugge foundation”;

  Marie-Laure Roggemans, Gedelegeerd Bestuurder van het Hortamuseum , Erevoorzitter van de KCML

  Rutger Steenmeijer : Bestuurder bij de HWTB, zaakvoerder, architect en restauratie expert;

  Désiré Tassin, Ere voorzitter van de jury tot in 2014,voormalig  bestuurder bij de HWTB, en ere-voorzitter van « Réseau ULG » .

  Guillaume van der Vaeren : Gedelegeerd Bestuurder van JNC International NV;

  Bety Waknine Hoofddirecteur van Erfgoed Brussels 

  2019

  De heer en mevrouw Charles Sagehomme hebben de prijs 2019 gehaald voor de restauratie van hun kasteel Hasselbroeck, te Gingelom, en werden bekend gemaakt tijdens de algemene vergadering van 25 mei 2019 in het Kasteel Baudries, Dikkelvenne.

  Samen met een “Coup de Coeur” vermelding van de Jury,  voor de Stichting Frison Horta, in Lebeaustraat 37 te 1000 Brussel, die de restauratiewerken in deze uitzonderlijk Hortahuis uitvoerde.

  Wegens de Covid crisis werd de prijsuitreiking van 2020, tot in 2021 uitgesteld.
  Een kandatuursdossier indienen voor 2021 is wel mogenlijk.

  Gesteund door TREETOP ASSET MANAGEMENT

  Trouw aan hun doelstellingen bedachten de Historische Woonsteden deze prijs om de restauratie en bescherming van (privaat) erfgoed te bevorderen. Zowel beschermd als nietbeschermd patrimonium met specifieke architecturale, historische of artistieke waarde komt in aanmerking.

  Bent u geïnteresseerd in deze prijs? Bent u eigenaar of beheerder van zulk een eigendom in België? Besteedt u tijd aan binnen- of buitenrestauratie van een woning of een gebouw dat in nauw verband staat met die woning? Bent u op zoek naar innoverende methodes die uw erfgoed respecteren?

  Aarzel niet met ons contact op te nemen. Deze prijs kan voor u de gelegenheid zijn om een waardevol project te laten ontdekken dat verdient erkend te worden en zelfs gehonoreerd.